Kupní smlouva

jméno a příjmení: ………………………………………………………....

trvale bytem: ………………………………………………….…………...

r.č.: ………………………………………………...………….…………....

č. OP: ……………………………………………...………….…………....

(dále jen prodávající)

 

a

 

jméno a příjmení: …………………………………………….…………....

trvale bytem: ………………………………………………….…………....

r.č.: ………………………………………………...………….………….....

č. OP: ……………………………………………...………….………….....

(dále jen kupující)

 

uzavírají za podmínek dále dohodnutých tuto

 

K U P N Í   S M L O U V U

 

1.   Prodávající je výhradním vlastníkem tohoto motocyklu:

tovární značka:

 

typ:

 

SPZ:    

 

výrobní číslo motoru:

 

výrobní číslo rámu:

 

rok výroby:

 

barva:  

 

číslo TP:

 

 

2.   Prodávající prodává kupujícímu motocykl uvedený v čl. 1, za vzájemně sjednanou kupní cenu ve výši ………………… Kč (slovy: …………………………………... korun českých)

Kupní cena bude zaplacena kupujícím hotově při podpisu této smlouvy.

 

4.   Popis technického stavu motocyklu:

 

 

Prodávající prohlašuje, že si není vědom dalších závad, skrytých vad, ani jiných skutečností, které by ovlivňovaly provozuschopnost nebo bezpečnost provozu motocyklu, a uvádí, že jím uvedené údaje o stavu motocyklu jsou pravdivé.

 

5.   Kupující prohlašuje, že je seznámen s technickým stavem motocyklu včetně technické dokumentace, a bere na vědomí technický stav motocyklu a jeho event. vady, tak jek je uvedeno v článku 4.

 

6.   Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a že smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoli v tísni či za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými níže uvedenými podpisy.

 

V ……………………… dne ………………

 

 

………………………………………………

prodávající

V …………….……… dne ………………

 

 

……………………………………………

kupující